World Day of Prayer


I made you wonderful

Cook Islands
Welsh prayers

Welsh prayers

Libya
Dirion Dad mae ein gweddi yn benodol ar gyfer trigolion ‘Libya’ yn eu trychineb sydd wedi cyffwrdd pawb ledled y byd. Gwyddwn dy fod ti dirion Dad yn dragwyddol effro a phob amser yn ymglywed ā chri dy bobl. Rwyt yn ein plith yn y storom waethaf. Ac yn hanes ‘Libya’ yn benodol bydd di yn bresenol wrth iddynt ail gydio a’u bywydau, yn dilyn trychineb sydd wedi dinistrio bywydau ac eiddo. Deisyfwn dy bresenoldeb yn eu hymdrechion i ail gydio yn eu bywydau a ceisio byw trwy storm enbyd. Tawela eu hofnau a’u loes calon. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen

Morocco
O Dduw ein Tad, yr wyt yn ein cofleidio ac yn ein cynnal ymhob angen. Deuwn atat yn ein gwahanol deimladau mewn trychineb sydd wedi llorio dy bobl. Daw yr ymdeimlad o ddigalondid a ddi bwrpas yn dilyn trychinebau sydd wedi ein hysgwyd I’r byw. Mae newid hinsawdd yn dangos ei ddannedd y funud hon yn ein byd. Tyrd yn bresenoldeb byw i blith dy bobl yn Morocco. Mae hwy dy angen i ail gydio yn eu bywydau. Gwyddwn dy fod yn gallu tawelu pob storm a bod pob storm yn pasio ymhen amser ac y byddi di yn ein atgyfnerthu a’n harwain trwy y storm. Gofynnwn am i’th Ysbryd Glān ein trawsnewid a’n cynorthwyo. Er gogoniant i Iesu Grist ein Harglwydd. Amen

Sudan
O Dduw cariadus, credwn nad oes unman lle nad wyt ti yn bresennol. Bydd gyda ein brodyr a’n chwiorydd yn y Swdan wrth iddynt gael eu herio i ail gydio yn eu bywyd. Credwn y gelli di weithio trwy dy Ysbryd Glān i roddi pwrpas eto i dy bobl. Helpa hwy mewn modd egniol ac effeithiol, gan roddi dy arweiniad iddynt yn eu trychineb. Cynorthwya trigolion Swdan i gael cryfder cymeriad ac i fynd ati o ddifrif i ail adeiladu eu bywydau. Cǒd hwy ar adenydd y wawr, gan eu hadnewyddu drwy gymdeithas yr Ysbryd. Gofynnwn hyn yn enw y Duw sydd yn creu, yn achub ac yn cynnal. Amen

Parchedig/Reverend Carys Ann