World Day of Prayer


I made you wonderful

Cook Islands
Ein Tad…

Ein Tad…

Gweddi dros y Pwyllgor Cenedlaethol yn Zimbabwe

Ein Tad, wrth inni edrych ymlaen at Ddydd Gweddi 2020 gofynnwn yn garedig i ti fendithio’r paratoadau sy’n cymeryd lle ar ei gyfer. Gweddiwn yn arbennig dros aelodau Pwyllgor Cenedlaethol Zimbabwe yn eu hymdrechion i lunio, dan arweiniad dy L’n Ysbryd Di, oedfa a fydd yn arwain dy bobl ar draws y byd i gyd at ddyfroedd bywiol Y Gair, ac yn eu cydio mewn ton o weddi byd-eang. Agor eu calonnau a’u meddyliau er mwyn iddynt fedru ymdeimlo – chynhesrwydd dy bresenoldeb yn eu hymyl. Cymorth hwy i ymddiried yn dy ofal drostynt. Cynnal a nertha hwy yn eu gwaith a’u cenhadaeth. Yn enw Iesu Grist ein Harglwydd. Amen

Parchg Beti-Wyn James

 

Our Father As we look forward to the Day of Prayer in 2020, we ask you kindly to bless the preparations that are taking place for it. We pray especially for members of the Zimbabwe National Committee in their efforts to prepare, under the guidance of your Holy Spirit, a service that will guide our people throughout the whole world to the living waters of the Word and join them in a wave of world-wide prayer. Open their hearts and thoughts so they may feel the warmth of your presence beside them. Help them to have trust in your care for them. Sustain and strengthen them in their work and mission. In the name of Jesus Christ our Lord Amen

Rev’d Beti-Wyn James
Translated to English by Beryl Jones

WDP Zimbabwe National Committee WDPIC