World Day of Prayer


I made you wonderful

Cook Islands
Taiwan/Cymru

Taiwan/Cymru

Taiwan/Cymru

Ers blynyddoedd bellach mae Carys Humphreys yn gwasanaethu’r Eglwys Bresbyteraidd yn Taiwan dan Adran yr Eglwys Fyd-eang. Cychwynnodd ei gyrfa gyda’r Presbyteriaid yng Ngholeg y Bala. Ac yma y cynhaliwyd Gwasanaeth Dydd Gweddi’r Byd Y Bala eleni. Cymerodd Carys ei rhan ar zoom yn Gymraeg gan gyflwyno’r Myfyrdod yn raenus ac ystyrlon. Daeth hyn ar syniad o weddi ar draws y byd yn fyw iawn i ni.

Taiwan/Wales

For many years Carys Humphreys has been serving the Presbyterian Church in Taiwan under the World Church Department. She started her career with the Welsh Presbyterians at Coleg y Bala. And it was here that the Bala World Day of Prayer Service was held this year. Carys took part on zoom in Welsh presenting the Reflection in a polished and meaningful way. A day of ​​prayer across the world became very alive to us.